Vissa trädgårdstjänster som beskärning och borttagande av träd och buskar ska enligt de nya reglerna omfattas av RUT-avdraget. Uttrycket ”borttagande” omfattar bland annat trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. Även återställning av markytan efter borttagandet är en RUT-tjänst.


I ”beskärning och borttagande” ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t ex vedkapning, kompostering eller ihopsamling och iordningställande inför transport för avfallshantering. Bortforsling och hantering på annan plats ger dock inte skattereduktion. Nyplantering av träd och buskar ger inte RUT-avdrag, även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort.


Anledningen är att plantering ofta förutsätter en mer ingående kunskap om växtlighet, växtzoner, skötsel mm. Plantering är därför normalt en mer avancerad tjänst än de trädgårdstjänster som omfattas av RUT-avdrag. Inte heller rådgivningstjänster ger skattereduktion. När det gäller trädgårdstjänster gäller precis som tidigare att dessa ska utföras på den egna tomten eller i en trädgård i nära anslutning till den egna (eller förälders) bostad.


PaidIn24 stödjer fakturering genom RUT-avdrag och du kan naturligtvis fakturera enligt ovan regler för trädgårdstjänster.